Home / Thơ / Thơ PQN – Chửi cây bông giấy

Thơ PQN – Chửi cây bông giấy

Đ.m. mày bông giấy
Mắc mớ chi nở hoa
Rụng kín cả sân nhà
Đống cao như mả tổ
Má mày , làm tao khổ
Quét tới lui cả ngày
Bở hơi tai, mỏi tay
Tao chặt cho mày chết

               ( Phạm Quang Ngọc- Tập thơ DẬY ĐI THƠ 2018)